English version is under the Czech language text.

Email disclaimer / Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Tento e-mail obsahuje důvěrné informace, které jsou vlastnictvím společnosti International Barcodes Network a přidružených společností (dále jen „IBN“).
  Tento e-mail může podléhat zákonem daným privilegiím a žádná jeho část nesmí být reprodukována, používána a / nebo distribuována v jakémkoli formátu bez předchozího písemného souhlasu IBN.
 2. Bez ohledu na výše uvedené:

a) Informace v tomto e-mailu slouží pouze pro informativní účely. Email může obsahovat osobní názory a chápání autora, které nemusí být nutně ekvivalentní názorům IBN;

b) I když jsou učiněna veškerá přiměřená opatření k zajištění přesnosti, integrity a důvěrnosti údajů nebo informací sdílených e-mailem, IBN nepřijímá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty nebo škody jakékoli povahy vyplývající z:

   • i) nesprávnost nebo neúplnost takovéto e-mailové komunikace,
   • ii) digitálního poškození takovéto e-mailové komunikace,
   • iii) spoléhání se na takovouto e-mailovou komunikaci za jakýmkoli účelem,
   • iv) selhání takovéto e-mailové komunikace pro dosažení zamýšleného cíle.

3. Dále uvádíme, že:

a) žádný zaměstnanec nebo spolupracovník IBN není oprávněn uzavřít jakoukoli závaznou dohodu jménem IBN s jakoukoli třetí stranou prostřednictvím e-mailu, aniž by k tomu byl tento zaměstnanec nebo spolupracovník řádně pověřen,

b) emailová komunikace IBN je určena výhradně pro adresáta. Nezamýšlený příjemce emailové zprávy ji nesmí číst, vydávat, distribuovat nebo kopírovat. Toto se vztahuje rovněž na přípdné připojené soubory. Takové neoprávněné použití je zakázáno a může být nezákonné,

c) pokud obdržíte e-mailovou zprávu IBN omylem, okamžitě o tom prosím informujte odesílatele e-mailem nebo jakýmkoli jiným médiem a poté odstraňte původní zprávu a přílohy.

_____________

Email disclaimer

 1. This Email contains confidential information that is proprietary to the International Barcodes Network and associated companies (hereafter referred to as “IBN”).
  This Email may be subject to legal privilege, and no part of it may be reproduced, used and/or distributed in any format without IBN’s prior written consent.
 2. Notwithstanding the above–

a) The information in this Email is for information purposes only. It may contain the personal perspectives and understandings of the author which are not necessarily equivalent to those of IBN;

b) While all reasonable steps are taken to ensure the accuracy, integrity and confidentiality of data or information communicated by Email, IBN accepts no liability or responsibility whatsoever for any claims, loss or damages (of whatever nature) arising from –

  • i) The incorrectness or incompleteness of such Email communication;
  • ii) The digital corruption of such Email communication;
  • iii) The reliance by anyone on such Email communication for any purpose;
  • iv) The failure of such Email communication to reach its intended destination;

3. It should also be noted that –

a) No IBN employee or associate may conclude any binding agreement on behalf of IBN with any third party by Email without such employee or associate being duly authorized to do so;

b) IBN Email communications are intended solely for the addressee/s. Unintentional Email recipients may not read, issue, distribute or copy such messages or any attached files. Such unauthorized use is prohibited and may be unlawful.

c) If you receive an IBN Email message in error, please notify the sender immediately by Email, or any other media and then delete the original message and attachments.