OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Barcodes.cz s.r.o.     

se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 – Záběhlice 106 00
identifikační číslo: 06729738
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 287948
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://barcodes.cz    

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Maloobchodníci, velkoobchodníci a další třetí strany mají odlišné požadavky a omezení týkající se čárových kódů. Nezaručujeme, že naše čárové kódy budou splňovat požadavky na přijetí čárového kódu konkrétní třetí strany, ačkoli jsme si všimli různých omezení a požadavků (viz naše stránka Akceptace čárového kódu). Odpovědnost za potrvzení, že naše čárové kódy splňují požadavky dané třetí strany je výhradně na vaší straně. Používáním našeho webu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Barcodes.cz s.r.o., se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 – Záběhlice 106 00, identifikační číslo: 06729738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 287948 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://barcodes.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující využíváním webové stránky bere na vědomí, že tyto podmínky existují, že si je měl možnost přečíst a porozumět jim. Kupující zároveň prohlašuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí, že je přijímá a že se podle nich bude řídit.

1.6. Pokud používáte tuto Webovou stránku jménem společnosti, sdružení, partnerství nebo jiné podobné entity (dále jen „entita“), kupující zaručuje, že je oprávněn souhlasit s těmito podmínkami a provádět jakékoli nákupy produktů jménem entity.

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží..

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Prodávající je připraven posoudit žádosti o úvěrové účty od firemních zákazníků.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701359752 / 2010, pro objednávky z České Republiky respektive pro objednávky v měně Kč, a/nebo na účet číslo 2901359757 / 2010 pro objednávky ze jiných států respektive objednávky v měně EUR (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay nebo PayPal.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě objednávky virtuálních produktů požaduje prodávající od kupujícího uhrazení kupní ceny v plné výši před odesláním produktů kupujícímu.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.1.1.Prodávající nepřijímá jednou vydané čárové kódy a nevrací peníze za vydané kódy. Jakmile je objednávka zpracována, je čárový kód okamžitě přiřazen kupujícímu a stává se jeho majetkem. Prodávající nemá možnost zrušit objednávku nebo vrátit čárové kódy do databáze čárových kódů. Prodávající rovněž nemá možnost zjistit zda kupující nepoužil nebo nevyužil některé z čísel, které by se mohl pokusit vrátit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob odeslání veškerého zboží je na uvážení prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Dodání zboží bude obvykle provedeno e-mailem. Některé položky jsou zasílány automaticky e-mailem během několika minut od objednávky, další položky budou vytvořeny ručně a e-mailem vám, obvykle do 48 hodin, v závislosti na dni a čase, kdy je objednávka zadána.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Prodávající podnikne všechny přiměřené kroky, aby dodržel předpokládané datum dodání. Prodávající nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku nedodržení předpokládaného termínu dodání. Prodávající si vyhrazuje právo provést dodávku v předstihu před uvedeným datem dodání, a to na základě přiměřeného oznámení kupujícímu.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Za vadu zboží se nepovažuje případné nepřijetí čárových kódů třetí stranou. Prodejce kupujícímu garantuje unikátnost poskytovaných čárových kódů, nikoliv jejich využití u všech třetích stran.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.9.Každá ze smluvních stran zaručuje, že má právo a plnou moc a oprávnění k uzavírání této dohody.

8.10. Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy s nekompatibilitou použití ani nenese odpovědnost vůči kupujícímu z důvodu jakéhokoli vyjádření nebo jakékoli předpokládané záruky, podmínky nebo jakékoli povinnosti obecného práva za jakékoli přímé nebo nepřímé zvláštní nebo následné ztráty nebo škody. nebo jiné nároky na odškodnění, ať už způsobené nedbalostí prodávajícího, jeho zaměstnanců nebo zástupců, nebo které vzniknou v souvislosti s dodáním zboží, jeho použitím nebo dalším prodejem kupujícím.

8.11. Prodávající nezaručuje, že jím poskytnuté čárové kódy budou akceptovány všemi prodejci. Prodávající neodpovídá za žádné jejich nepřijetí nebo problémy s jejich použitím, ani nenese odpovědnost vůči kupujícímu z jakéhokoliv důvodu, v jehož důsledku nebudou čárové kódy prodávajícího akceptovány kterýmkoliv maloobchodníkem, velkoobchodníkem nebo jinou stranou. Kupující bere na vědomí, že před nákupem jakéhokoli zboží nebo služeb od prodávajícího je jeho odpovědností zjistit, zda maloobchodníci, kterým hodlají dodávat zboží označené čárovými kódy poskytnutými prodávajícím, mají nějaké specifické požadavky nebo omezení ohledně čárových kódů a zda zboží a služby prodávajícího budou pro tento účel vhodné. Prodávající neodpovídá za ztrátu nebo újmu vyplývající z použití čísel čárových kódů UPC, EAN, GLN, ITF-14 a / nebo dalších čárových kódů kupujícím nebo dalšími stranami..

8.12. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, následné, nepřímé nebo jiné podobné škody (bez ohledu na to, zda jsou takové škody předvídatelné), které vyplývají z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jakékoliv jiné občanskoprávní odpovědnosti spojené s touto dohodou nebo s použitím produktů prodejce. Prodávající neposkytuje žádné záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro jakýkoliv konkrétní účel výrobků.

8.13. Prodávající za žádných okolností nenese odpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu, jako je (ale nikoli výhradně) ztráta zisku, ztráta trhu nebo následky zpoždění nebo změny jakkoliv způsobené.

8.14. Odpovědnost Prodávajícího je ve všech případech omezena na a nesmí překročit kupní cenu zaplacenou za prodané zboží nebo službu, které k takové odpovědnosti vedou. Platba této částky prodávajícím je konečným a výhradním opravným prostředkem při vyčerpání nebo nedostupnosti jakéhokoli jiného opravného prostředku uvedeného v tomto dokumentu a zákazníkem nebude vykládána ani tvrzena, že nesplnila svůj základní účel.

8.15. Informace, software, produkty a služby obsažené nebo dostupné na webových stránkách Prodejce mohou zahrnovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Prodejce může na svých webových stránkách kdykoli provést opravy nebo změny.

8.16. Prodávající neposkytuje žádná prohlášení o vhodnosti, spolehlivosti, dostupnosti, včasnosti a přesnosti informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažené na těchto stránkách pro jakýkoli účel v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. Všechny tyto informace, software, produkty, služby a související grafika jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Prodávající odmítá odpovědnost za všechny záruky a podmínky vyplývající z těchto informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titulu apod.

8.17. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude Prodávající v žádném případě odpovídat za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní, následné škody nebo jakékoli škody, včetně škod za ztrátu užívání, dat nebo zisků, vznikající v souvislosti s používáním nebo dostupností webových stránek nebo jakýmkoli způsobem související se zpožděním či nemožností využívat stránky nebo související služby, selhání při poskytování služeb nebo jakékoli informace, software, produkty, služby, a související grafiku získanou prostřednictvím webu nebo jinak vyplývající z používání webových stránek Prodejce.

8.18. Prodávající poskytuje čísla čárových kódů, štítky, grafiku a další položky a služby v dobré víře. Odpovědností kupujícího je dodané položky před jejich tiskem na jakýkoli produkt nebo použití v jakékoli jiné situaci důkladně otestovat. Kupující je rovněž odpovědný za zajištění, že dodané položky nebo služby jsou správně a vhodně aplikované pro daný účel. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli nevhodné či nesprávné použití dodaných položek nebo služeb.

8.19. Prodávající není odpovědný za jakékoli zpoždění při dodání produktů nebo jejich nedodání, pokud takové zpoždění nebo selhání bude způsobeno příčinami mimo jeho přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně činů vyšší moci, války, terorismu, odborových či jiných pracovních sporů, zpoždění nebo selhání dodavatelů nebo přepravců, nebo jednání vlády.

9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

11.1. Dopisy, nabídky a návrhy mohou obsahovat chráněné a důvěrné informace patřící prodejci. To zahrnuje mimo jiné veškerý obsah, duševní vlastnictví, technické metody a text začleněné do dokumentu. Tento obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího používán, zveřejňován ani reprodukován, zcela ani zčásti, k jiným účelům než k vyhodnocení tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu a veškeré informace zde obsažené náleží prodejci.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Divoká Šárka 22/7, 164 00 Praha 6 – Vokovice, adresa elektronické pošty [email protected], telefon (420) 732 464 424.

12.6. Veškeré informace obsažené na tomto webu vycházejí z aktuálních informací, a přestože se prodejce snaží zajistit správnost materiálu, naprostou přesnost nelze zaručit a prodejce neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jeho přesnosti. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny na tomto webu kdykoli a bez předchozího upozornění. Vstupem na tento web toto právo potvrzujete a souhlasíte s těmito změnami.

12.7. Výše uvedená ustanovení jsou určena výhradně pro výhody smluvních stran a nepřiznávají žádná práva, výhody ani nároky žádné osobě ani subjektu, který není jednou ze smluvních stran.

12.8. Tento dokument představuje celou smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím. Zadání objednávky k nákupu se považuje za přijetí těchto podmínek kupujícím. Tyto podmínky nahrazují všechny předchozí návrhy, nabídky, diskuse, korespondenci nebo komunikaci týkající se této transakce a mohou být upraveny pouze následnou písemnou dohodou schválenou prodejcem.

V Praze dne 29.4.2021       Marek Mudřík